Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ส่วนอำนวยการ

บทบาทหน้าที่ 

  1. งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

  2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

  3. งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ

  4. งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

  5. งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่

  6. ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ